HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN, CHI ĐOÀN VÀ XÉT, CHỌN ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ

NĂM HỌC 2023-2024

Nhằm phục vụ công tác tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên và xét, chọn đoàn viên ưu tú năm học 2023-2024 tạo nguồn giới thiệu học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đẩy mạnh công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc thực hiện đánh giá chất lượng đoàn viên, chi đoàn và xét, chọn đoàn viên ưu tú năm học 2023-2024. Đề nghị các Đoàn khoa, chi đoàn nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo./.

Trong quá trình triển khai thực hiện đánh giá chất lượng đoàn viên, chi đoàn và xét, chọn đoàn viên ưu tú, các đơn vị cần sự hỗ trợ vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Đoàn trường qua hộp thư doantruong.tochuc@hcmuaf.edu.vn.

FacebookLinkLink